Tento web používá cookies
×
MODULOVÉGARÁŽE.CZ
×
 x 

0

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na veškeré zboží poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. Pokud nebudete spokojeni s dodaným produktem, neváhejte nás kontaktovat.

Postup při reklamaci:

1. Přes veškerou péči prodávajícího se mohou vyskytnout vady.

2. Pokud má předmět koupě vady, má kupující právo uplatnit u prodávajícího nároky z těchto vad (dále též jako "reklamace").

2.1 Práva z vad vznikají kupujícímu, který má s prodávajícím uzavřenou kupní smlouvu na předmětné zboží.

2.2 Vada musí být prodávajícímu oznámena písemně, bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, pak bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání předmětu koupě či v případě záručních vad do konce záruční lhůty.

2.3  Zjevné vady, např. vady druhu, množství, obalů a pod. musí být reklamovány ihned po odevzdání předmětu koupě (a to i formou záznamu do dodacího listu), nejpozději však do tří pracovních dnů.

2.4 V reklamaci musí kupující specifikovat zboží, jehož se reklamace týká (např. číslo kupní smlouvy, nebo dodacího listu) a popsat vady, případně popsat jak se projevují. Rovněž uvede své požadavky na vyřízení reklamace a připojí vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace.

2.5 V případě, že zboží s vadou již bylo použito, zajistí kupující možnost prošetření v místě jeho použití.

2.6 V případě porušení povinností stanovených v bodech 2.2 a 2.3 práva z vad zanikají.

Postup vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, je - li kupujícím přímý spotřebitel, pak nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace; je-li reklamace oprávněná a nedošlo-li k zániku práv kupujícího z vad, rozumí se vyřízením i uspokojení práv kupujícího z vad.

Nároky z vad zboží

Brání-li vada odevzdaného zboží použít toto ke sjednanému (příp.obvyklému) účelu, může kupující zvolit mezi následujícími právy:

a) výměna zboží s vadou za bezvadné

b) přiměřená sleva z kupní ceny

c) odstoupení od konkrétní, reklamované dodávky

Nebrání-li vada dodanému zboží použít toto zboží ke sjednanému (příp.obvyklému) účelu, může kupující požadovat:

a) dodání chybějícího zboží

b) přiměřenou slevu z kupní ceny

Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn vždy reklamaci vyřešit výměnou zboží s vadou za bezvadné.

  • Písemně, nejlépe emailem nám popište reklamovanou vadu, použijte k tomu tento Reklamační protokol, který si stáhnete v sekci reklamace. Pokud možno nám též pošlete fotografie reklamované vady. Nezapomeňte uvést svoje kontaktní údaje a číslo objednávky.
  • Ozveme se Vám zpět a domluvíme si termín odstranění vady.
  • Přijedeme a vadu odstraníme.

Kontaktní údaje pro reklamace:

Modulové Garáže s.r.o.

Tyršova 1837/14, Nové Město, 120 00 Praha 2

tel.: +420 601 359 119

e-mail:

×